Mikroflor sp. z o.o. sp.k.

Mikroflor sp. z o.o. sp.k.

BIOGEN REMEDIANT

Preparat Remediant firmy Bio-Gen służy do rekultywacji jezior i osadów dennych. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.
Preparat jest złożony z bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych, całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi mikroorganizmów ogranicza się zawartość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie, ogranicza rozwój glonów i sinic oraz redukuje organiczne osady denne.

Preparat można stosować również do oczyszczania oczek wodnych.

Eutrofizacja zbiorników wodnych spowodowana jest nadmierną ilością związków biogennych rozpuszczonych w wodzie. Do związków biogennych odpowiedzialnych za "zakwitanie wody" należą przede wszystkim związki azotowe i fosforowe. Efektem eutrofizacji jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości, tworzenie się nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ilości tlenu w wodzie, choroby i śnięcie ryb, nagromadzenie się osadów dennych, mułu.

Preparat Remediant zawierajacy bakterie o różnym sposobie działania skutecznie redukuje ilość związków biogennych w wodzie, redukuje skutki eutrofizacji, powoduje wzrost przejrzystości wody oraz redukuje osady denne.Preparat działa w następujących etapach:

Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
Działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Dodatkowym efektem działania preparatu jest zwiększenie populacji ryb oraz zwiększenie ich zdrowotności. Efektywną gospodarkę fosforanową w wodzie prowadzą bakterie z rodzaju Pseudomonas, które tworzą równowagę w zbiorniku wodnym pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym, tym samym ograniczają poziom fosforanów rozpuszczonych w wodzie przyczyniających się do eutryfikacji zbiornika. Za denitryfikację, czyli redukcję azotu rozpuszczonego w wodzie (azotanowego) są odpowiedzialne bakterie kilku rodzajów przeprowadzając proces zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.Efekty stosowania

Redukcja glonów nitkowatych i w tni wodnej.
Wzrost klarowności wody.
Zmniejszenie pH mułu, dzięki czemu powstają lepsze warunki do redukcji osadów.
Zwiększenie pH wody przyspiesza wiązanie jonó fosforanowych w nierozpuszczalnych związkach fosforu.
Poprawia zdrowotność i powoduje wzrost populacji ryb.
Zwiększa populację zooplanktonu, będącego wskaźnikiem zanieczyszczenia zbiornika.