Higienizacja środowiska
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

REMEDIANT

Preparat mikrobiologiczny do rekultywacji zbiorników wodnych i redukcji osadów dennych

Preparat REMEDIANT przeznaczony jest do rekultywacji zbiorników wodnych i osadów dennych. Bogaty skład mikrobiologiczny preparatu zapewnia mu wysoką skuteczność działania. Wśród szczepów bakterii użytych w preparacie znajdują się m.in. bakterie celulolityczne i lignolityczne, proteolityczne i lipolityczne, jak również amonifikacyjne, nitryfikacyjne i denitryfikacyjne. Preparat REMEDIANT skutecznie obniża ilość związków biogennych w wodzie (azot i fosfor) hamując tym samym skutki eutrofizacji zbiorników. Regularne stosowanie preparatu powoduje wzrost przejrzystości wody, hamuje tzw. „zakwity wody” będące skutkiem nadmiernego rozwoju populacji sinic i glonów, ogranicza nieprzyjemne zapachy będące wynikiem beztlenowego rozkładu materii organicznej oraz redukuje pokłady osadów dennych i mułu. Co więcej preparat REMEDIANT reguluje gospodarkę tlenową zbiorników wodnych, wpływając tym samym na zdrowotność ryb i innych zamieszkujących je organizmów zwierzęcych.

Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

Eutrofizacja to proces wzbogacania wód zbiorników wodnych w związki biogenne, głównie azotu i fosforu. Eutrofizacja prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej zbiorników wodnych. Widocznym efektem eutrofizacji są tzw. zakwity wody wywołane gwałtownym i nadmierny rozwojem glonów i sinic. Wzrost biomasy glonów i sinic powoduje zmniejszenie przejrzystości wody oraz odpowiada za jej nieprzyjemny zapach. Wzrost trofii, czyli żyzności wody w zbiorniku, skutkuje wzrostem produkcji pierwotnej organizmów wodnych, a w konsekwencji deficytami tlenu. Spadek ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie prowadzi nie tylko do śnięcia ryb, ale również uniemożliwia tlenowy rozkład materii organicznej, która zalega na dnie zbiornika zwiększając pokłady osadów dennych i mułu.

Preparat REMEDIANT to wysokoskoncentrowany mikrobiologiczny kompozyt, w skład którego wchodzi 19 szczepów bakterii. Unikalna i całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska kompozycja bakterii odpowiada za przeprowadzanie ukierunkowanych procesów biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych akwenów. Zastosowanie biopreparatu aktywuje proces biodegradacji osadów, uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (biorekultywacji) oraz wymusza poprawę parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody (bioremediację).

Etapy działania preparatu

 • adaptacja mikroorganizmów do środowiska,
 • organicznie wzrostu i redukcja glonów w wodzie,
 • denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w formę trudno rozpuszczalną,
 • działanie bakterii celulolitycznych i lignolitycznych w osadach dennych,
 • działanie bakterii proteolitycznych i lipolitycznych,
 • działanie bakterii amonifikacyjnych i nitryfikacyjnych,
 • działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Stosowanie preparatu REMEDIANT

 • powoduje redukcję glonów i sinic w toni wodnej oraz glonów nitkowatych,
 • zwiększa klarowności wody,
 • zmniejsza pH mułu sprzyjające redukcji osadów dennych,
 • zwiększa pH wody sprzyjające wiązaniu jonów fosforanowych w nierozpuszczalne związki fosforu,
 • wpływa na poprawę warunków tlenowych,
 • zwiększa zdrowotności ryb i ich populację,
 • zwiększa populację zooplanktonu będącego wskaźnikiem czystości zbiornika.

REMEDIANT obniża liczebności i aktywności glonów w zbiorniku wodnym
zbiornik zaporowy w Rożnowie

REMEDIANT mineralizuje materię organiczną w osadach dennych
zbiornik zaporowy w Rożnowie