Uprawy polowe
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

wiN2backter ST

Seria szczepionek do zaprawy nasion roślin bobowatych

Seria wiN2backter ST obejmuje preparaty zawierające czyste lioflizaty bakterii brodawkowych charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe wchodzące w układ symbiotyczny z rośliną bobowatą zaopatrują ją w azot – najważniejszy pierwiastek plonotwórczy, uzyskując w zamian związki węgla. Stosowanie preparatów serii wiN2backter ST w zaprawie nasion, pozwala nie tylko zwiększyć plonowanie roślin, ale również poprawia jakość plonu poprzez wzrost udziału białka w ogólnej masie plonu. Produkty metabolizmu bakterii preparatu wiN2backter ST oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych. Tym samym symbioza roślin bobowatych z bakteriami Rhizobium pozwala na znaczne zredukowanie ilości nawozów azotowych w uprawach roślin. Preparaty serii wiN2backter ST produkowane są w sposób gwarantujący wysoką koncentrację i żywotność bakterii co wpływa na ich stabilność i wysoką powtarzalność działania.

9 Koncentracja bakterii w preparatach wynosi min. 10 jtk/g, co jest najwyższą koncentracją bakterii brodawkowych wśród preparatów o tym samym zastosowaniu.

koniczyny – wiN2backter ST TRIFOLIUM,
seradeli  – wiN2backter ST ORNITOPHUS,
lucerny – wiN2backter ST MEDICAGO,
łubinu – wiN2backter ST LUPINUS,
wyki – wiN2backter ST VICIA,
grochu – wiN2backter ST PISUM,
soji – wiN2backter ST GLYCIN,
bobiku – wiN2backter ST VICIA,
fasoli – wiN2backter ST PHASEOLUS.

Dawkowanie i sposób stosowania

Zaprawianie nasion w mieszalnikach metodą na sucho lub półsucho:

Wyliczoną ilość materiału siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Po wchłonięciu wody przez nasiona, do mieszalnika stopniowo wsypywać 100 gram odpowiedniego preparatu RHIZOBIUM i mieszać aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale.

UWAGA! Na materiale przeznaczonym do zaprawy nie może występować “wolna woda”. Może być ona przyczyną nierównomiernego rozprowadzenia preparatu na zaprawianym materiale siewnym.

Zaprawianie nasion poprzez oprysk: Rozpuścić 100 gram odpowiedniego preparatu RHIZOBIUM w 500 ml wody i nanieść na materiał siewny przeznaczony na 1 ha powierzchni uprawy w formie oprysku drobnokroplistego.

Materiał siewny zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

Stosowanie preparatów z serii wiN2backter ST

  • wzbogaca glebę w azot i inne produkty metabolizmu bakterii,
  • powoduje wzrost żyzności gleby,
  • poprawia plonowanie roślin bobowatych oraz roślin w uprawach następczych,
  • pozwala ograniczyć ilość stosowanych nawozów azotowych.

wiN2backter ST zwiększa plonowanie